MAGYARORSZÁGI RAJI BUDO ISKOLA - RYU AIKIDO JODO IAIDO Tenjinchi Dojo - Budapest
aikido - jodo - iaido
english version

 

AIKIDO SZAKKIFEJEZÉSEK

GYAKORLÁSI FORMÁK:

 • SUWARI WAZA
 • HANMI HANDACHI WAZA
 • TACHI WAZA
 • USHIRO WAZA
 • BUKI WAZA
 • TANTO DORI
 • JODORI
 • TACHIDORI
 • KAKARI GEIKO
 • JIYU WAZA
 • JIYU NO GEIKO
 • TANINZU GAKE (NI NIN GAKE, SAN NIN GAKE...)
 • GO NO GEIKO
 • JU NO GEIKO
 • RYU NO GEIKO
 • KANGEIKO
 • SOCHU GEIKO

UKEMI WAZA:

 • MAE UKEMI
 • USHIRO UKEMI
 • YOKO UKEMI

ÁLLÁSOK, TESTHELYZETEK:

 • SHIZEN TAI
 • MUSUBI TACHI
 • SHIKO DACHI
 • HANMI - HIDARI / MIGI
 • SANGAKU TAI - OMOTE / URA
 • HITOEMI
 • KAMAE
 • AI HANMI
 • GYAKU HANMI
 • SEIZA
 • KIZA

ASHI SABAKI (LÉPÉSEK):

 • OKURI ASHI
 • TSUGI ASHI
 • AYUMI ASHI
 • IRIMI (ASHI)
 • MAWARI (ASHI)
 • TENKAN (ASHI)
 • KAITEN (ASHI)
 • SHIKKO - MAE / USHIRO

TE SABAKI, TE NO UCHI:

 • TEGATANA
 • HONTE
 • GYAKUTE

TAI JUTSU

KIHON OSAE / KATAME WAZA:

 • IKKYO (UDE OSAE)
 • NIKYO (KOTE MAWASHI)
 • SANKYO (KOTE HINERI)
 • YONKYO (TEKUBI OSAE)
 • GOKYO (UDE NOBASHI)
 • HIJI KIME OSAE (ROKKYO)
 • UCHI KAITEN SANKYO
 • UDE GARAMI
 • (KOTE GAESHI)

KIHON NAGE WAZA:

 • IRIMI NAGE
 • SHIHO NAGE
 • KOTE GAESHI
 • TENCHI NAGE
 • KAITEN NAGE - UCHI / SOTO
 • UDE KIME NAGE
 • KOSHI NAGE
 • KOKYU NAGE
 • SUMI OTOSHI
 • USHIRO KIRI OTOSHI
 • JUJI GARAMI NAGE
 • AIKI OTOSHI
 • GANSEKI OTOSHI

TÁMADÁSI FORMÁK:

 • AI HANMI KATATE DORI (KOSA TORI)
 • GYAKU HANMI KATATE DORI
 • RYOTE DORI (RYOTE MOCHI)
 • KATATE RYOTE DORI (MOROTE DORI / RYOTE MOCHI)
 • USHIRO RYOTE DORI
 • KATA DORI
 • RYOKATA DORI
 • MUNA DORI
 • SHOMEN UCHI
 • YOKOMEN UCHI
 • CHUDAN TSUKI (MUNE TSUKI)
 • JODAN TSUKI
 • KATA DORI MENUCHI
 • MUNA DORI MENUCHI
 • HAGAI JIME
 • FUTARI DORI

FEGYVEREK - BUKI WAZA

 • TANTO
 • BOKKEN
 • JO

AIKIKEN

TARTÁSOK:

 • SAGE TO
 • TAI TO
 • SEIGAN (KAMAE)
 • JODAN (KAMAE)
 • GEDAN (KAMAE)
 • HASSO (KAMAE)
 • WAKI KAMAE

KÉZTARTÁS, TE NO UCHI:

 • HONTE

VÁGÁSOK:

 • KIRI OTOSHI (SHOMEN UCHI, KOTE UCHI)
 • YOKO GURUMA
 • KESA GIRI (YOKOMEN UCHI)
 • GYAKU KESA GIRI
 • KIRI AGE
 • KIRI KAESHI
 • UKE KAESHI
 • UKE NAGASHI
 • TSUKI
 • NIHO GIRI
 • SAMPO GIRI
 • SHIHO GIRI
 • HAPPO GIRI

AIKIJO

KÉZTARTÁS, TE NO UCHI:

 • HONTE
 • GYAKUTE

KIHON WAZA:

 • CHOKU TSUKI (HONTE)
 • KAESHI TSUKI (GYAKUTE)
 • JODAN GAESHI
 • GEDAN GAESHI
 • GEDAN BARAI
 • GYAKU YOKOMEN (UCHI)
 • HASSO GAESHI
 • TOMA KATATE UCHI

FEGYVERES GYAKORLÁSI FORMÁK:

 • SUBURI
 • TANDOKU (DOSA)
 • SOTAI (DOSA)
 • KIRI AWASE
 • KUMI TACHI / KUMI JO
 • TANTO DORI
 • TACHI DORI
 • JODORI
 • JO NAGE

EGYÉB

REISHIKI /REI GI ZAHO - ETIKETT:

 • REI
 • SHOMEN
 • SHOMEN NI REI
 • OTAGAI NI REI
 • KAMIZA / SHINDEN
 • SHIMOZA
 • JOSEKI
 • SHIMOSEKI

FELKÉSZÜLÉS A GYAKORLÁSHOZ:

 • JUMBI DOSA
 • AIKI TAISO
 • TAI SABAKI
 • KOKYU
 • KOKYU HO

GYAKORLÁSI MÓDOK:

 • KO TAI
 • JU TAI
 • RYU TAI

IRÁNYOK ÉS VISZONYOK :

 • OMOTE
 • URA
 • HIDARI
 • MIGI
 • MAE
 • USHIRO
 • SHIKKAKU
 • UKE (AITE)
 • TORI (NAGE)

VEZÉNYSZAVAK:

 • HAJIME
 • KOTAI
 • YAME

ALAPELVEK:

 • SHISEI
 • SEI CHU SEN
 • MA AI
 • METSUKE
 • KI KEN TAI
 • ZANSHIN
 • JU NAN SHIN
 • AWASE
 • KI MUSUBI

 

>>> Akido kyu vizsgák

>>> N. Tamura: Aikido alapfogalmak

>>> Pascal Krieger: Budo alapelvek

Saotome Mitsugi: >> Ukemi ; >> Musubi

>>> vissza az olvasnivalókhoz

Tenjinchi Dojo
Tenjinchi
EBR International
Aikido
Jodo
Iaido
Judo Newaza
Gyerekcsoport
Órarend
Tanárok
Hírek / Események
Fotók / Videók
Olvasnivaló
Linkek
levelezés